S T A T U T
Lubelskiego Związku Hodowców Koni


(tekst jednolity Statutu LZHK uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów LZHK
w dniu 30 marca 2000 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK w dniu 7 marca 2007 r. i w dniu 25 listopada 2011 r.).


Postanowienia ogólne

§ 1
1. Lubelski Związek Hodowców Koni (dalej zwany "Związkiem") jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
2. Celem działania związku jest : reprezentowanie, obrona praw i interesów hodowców koni.
3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników. (Dz.U. Nr 32 poz. 217 z późn. zm.)

§ 2
1. Obszarem działania Związku jest województwo lubelskie.
2. Siedzibą Związku jest Lublin.

§ 3
1. Związek ma osobowość prawną.
2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie zwanego dalej "PZHK".

§ 4
1. Związek organizuje na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni zwane dalej "Kołami"
2. Koła zrzeszają osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w niniejszym statucie
i zamieszkałe na stałe na terenie tego obszaru. Terenem działalności Koła jest powiat lub powiaty.

§ 5
Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Lubelski Związek Hodowców Koni" ,
oraz podłużnej z treścią : "Lubelski Związek Hodowców Koni i adres siedziby Związku"

§ 6
1. Związek może przystępować do:

1) międzynarodowych organizacji rolniczych,
2) ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych i hodowców koni wobec instytucji Unii Europejskiej.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Walny Zjazd Delegatów Związku.

.... Pobierz kompletny statut statut.pdf (106kb)